Hạt giống hoa sen cạn Nastursium , trồng xen canh , gói 20 hạt

30.000

Cây ưa lạnh, miền bắc gieo khi gió lạnh về, Cây bền hoa đến  tháng 4-5 năm sau khi nào chuyển vụ mới tàn

Miền nam, miền trung cân nhắc khi chọn lựa 

error: Content is protected !!