Hạt giống bí mì sợi, gói 5 hạt

15.000

  • Bí mì sợi là cây leo giàn, ưa khí hậu nóng , chỗ trồng có nắng
  • Miền bắc trồng các tháng trong năm trừ 3 tháng lạnh nhất :  tháng 12, tháng 1, tháng 2.
  • Miền nam trồng quanh năm 
error: Content is protected !!